ทพญ.สกุลรัตน์   แก้วเขียว

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2539)

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา  ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)

- ฝึกอบรมระยะยาวเชิงปฏิบัติการ  งานทันตกรรมรากเทียม  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)

ทพญ.ดลใจ  ณ  ป้อมเพชร

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541 )

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมจัดฟัน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544 )

ทพ.นิรันดร โถทองคำ


- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544 )

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2548 )

- อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาวิชาเอ็นโดดอนต์ (2551) ทันตแพทย์สภา.

ทพญ.ชนาภา โลหะเลิศกิจ


-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อ 038-101042 หรือ 089-7336865
286/41-42 หมู่ ที่ 8 ถ.ศรีราชา-หน่องยายบู่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110