บริการตรวจช่องปาก
ตรวจฟันและปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปาก ฟรี
เอ็กซเรย์ฟัน ฟิล์มละ 150 บาท
พิมพ์ปากเพื่อการวินิจฉัย 800 บาท
ค่าปลอดเชื้อ 50 บาท
บริการอุดฟัน
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 1 ด้าน ซี่ละ 600-700 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 2 ด้าน ซี่ละ 700-800 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 3 ด้าน ซี่ละ 800-1,000 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงินมากกว่า 3 ด้าน ซี่ละ 1,000-1,500 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 1 ด้าน ซี่ละ 600-800 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 2 ด้าน ซี่ละ 800-900 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 3 ด้าน ซี่ละ 900-1,200 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้าน ซี่ละ 1,200-2,000 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวและเคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ ซี่ละ 600-800 บาท
เคลือบคลุมร่องฟัน ป้องกันฟันแท้ผุ ซี่ละ 400 บาท
อุดปิดช่องว่างฟันห่าง ช่องละ (diastema closure) 1,600-2,000 บาท
อุดปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (direct composite veneer) ซี่ละ 2,000-3,000 บาท
ใช้ยาชาร่วมกับการอุดฟัน 100 บาท
บริการขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก และงานปริทันต์
ขูดหินปูน และขัดทำความสะอาดฟัน (แถมเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อฟันแข็งแรงป้องกันฟันผุ) 600-900 บาท
รักษาโรคเหงือก* ครั้งละ 1,000-1,500 บาท
*การรักษาโรคเหงือก คือการเกลารากฟัน ขูดทำความสะอาดบริเวณที่อยู่ลึกลงไปใต้เหลือกมากๆ ใช้เวลาในการรักษา 2-4 ครั้ง
ครั้งละ 0.5-1 ชม. ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและจำนวนซี่ฟัน
การตัดเหงือก/ตกแต่งเหงือก (gingivoplasty,gingivectomy) ซี่ละ 500 บาท
การตัดเนื้อยึด (frenectomy) ครั้งละ 1,000-2,500 บาท
การผ่าตัดเปิดเหงือก (flap operation) ครั้งละ 1,500-2,500 บาท
ศัลยกรรมกระดูก บริเวณละ 2,000-3,000 บาท
การทำเฝือกชั่วคราวด้วยเรซินคอมโพสิท ตำแหน่งละ 500-1,000 บาท
บริการงานบำบัดฉุกเฉิน
อุดฟันชั่วคราว เพื่อรอดูอาการ ซี่ละ 500 บาท
งานบำบัดฉุกเฉินทางปริทันต์ เหงือกอักเสบบวม ครั้งละ 500-1,000 บาท
รักษารากฟันฉุกเฉิน (โดยการนำประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำให้หายปวด) ซี่ละ 1,500 บาท
ยึดครอบฟันหลุด ซี่ละ 700 บาท
บริการถอนฟัน และผ่าฟันคุด
ถอนฟันธรรมดาซี่ละ 600-700 บาท
ถอนฟันซี่ยากซี่ละ 800-1,000 บาท
ถอนฟันโดยวิธีผ่าตัดและเย็บแผลซี่ละ 900-1,200 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในเฉพาะในเหงือก (sift tissue impaction) 2,000 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกบางส่วน (partial bony impaction) 1,500-2,000 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมด (fully bony impaction & embedding) 2,000-2,500 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมด (อย่างยาก) 3,500-4,500 บาท
การแต่งกระดูกเบ้าฟัน (alveoloplasty) ตำแหน่งละ 1,500-2,000 บาท
การเจาะถุงหนอง (incision and drain ) 600-1,000 บาท
การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรล่าง (torus mandibularis) 2,000-3,000 บาท
การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรบน (torus palatinus) 2,000-3,000 บาท
ผ่าตัดช่วยให้ฟันขึ้น (simple artificial eruption) 1,000-1,500 บาท
ผ่าตัดช่วยให้ฟันขึ้น กรณียาก (complicated artificial eruption) 2,000-2,500 บาท
ผ่าตัดปลูกกระดูกในไซนัส (ไม่รวมค่าวัสดุ) 5,000-8,000 บาท
ล้างแผล/ตัดไหม (จากคลินิกอื่น) 100 บาท
บริการรากเทียม
รากเทียม (Implant) 50,000-60,000 บาท
บริการรักษาฟันเด็ก
ถอนฟันน้ำนมซี่ละ 300-500 บาท
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ 300-500 บาท
เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุซี่ละ 400 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 600 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟันซี่ละ 600 - 800 บาท
บริการรักษารากฟัน
รักษารากฟันหน้าซี่ละ 4,000-5,000 บาท
รักษารากฟันกรามน้อยซี่ละ 5,000-6,000 บาท
รักษารากฟันกรามใหญ่ซี่ละ 8,000-9,000 บาท
กรณียาก คิดเพิ่มจากการรักษาปกติรากละ (รักษาซ้ำ,คลองรากตีบตัน,รากโค้ง,C-shape) 1,000 บาท
บริการฟอกสีฟันขาว
ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Cool Light 5,000 บาท
ฟอกสีฟันขาวที่บ้าน (ถาดฟอกสีบนล่าง +น้ำยาฟอกสีฟันขาว ) 4,000 บาท
ฟอกสีฟันขาวในคลินิก+ ที่บ้าน (ได้ผลดีเยี่ยม ฟอกในคลินิก1 ชั่วโมง และได้รับถาดฟอกสีบนล่าง+) 7,500 บาท
น้ำยาฟอกสีฟันขาว 2 หลอด)
ถาดฟอกสีฟันขาวเฉพาะบุคคล (บนและล่าง) 2,500 บาท
น้ำยาฟอกสีฟันขาว หลอดละ 700 บาท
ฟอกสีฟันไม่มีชีวิต (non-vital bleaching) ซี่ละ 2,000 บาท
การฟอกสีฟันไม่มีชีวิต ทำในกรณีฟันตาย ฟันเปลี่ยนสี เนื่องจากเคยได้รับอุบัติเหตุ หรือผุใหญ่ทะลุโพรง
ประสาทฟัน โดยจะฟอกสีภายหลังจากรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
บริการทางทันตกรรมเพื่อความงาม
ทำเขี้ยว / ทำเขี้ยวฝังเพชร 2,000-2,500 บาท
บริการทางทันตกรรมจัดฟัน
โดยทันตแพทย์ปริญญาเฉพาะทางจัดฟัน
ค่าจัดฟัน(ไม่รวมค่าเคลียร์ช่องปาก แบบพิมพ์ ฟิล์มเอกซ์เรย์ รีเทนเนอร์) 40,000-50,000บาท
วิธีแบ่งชำระ
ติดเครื่องมือครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 ครั้งละ 4,000 บาท
ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ครั้งละ 1,200 บาท
เครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์) ชิ้นละ 2,000 บาท
บริการฟันปลอมถอดได้
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 1 ซี่แรก 1,500 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟันซี่ต่อไปซี่ละ 500 บาท
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟัน 1 ซี่แรก 6,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟันซี่ต่อไปซี่ละ 500 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 1 ชิ้น 8,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 2 ชิ้น (บนและล่าง) 13,000-16,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากเสริมฐานโลหะ เพิ่มชิ้นละ 5,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้วอลพลาส ตกไม่แตก เริ่มต้น 5,000 บาท
ซ่อมฐานฟันปลอม / เติมฟันเพิ่ม 500 - 1,000 บาท
บริการใส่ฟันแบบติดแน่น
2-3 ครั้งเสร็จ สามารถแบ่งเป็นงวดๆ ได้
ครอบฟัน/สะพานฟัน PFM - ด้านนอกเป็นวัสดุพอร์สเลนสีขาวเหมือนฟันธรรมชาติ สามารถเลือก
กับตัวฟัน ราคาขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่เลือกใช้
ครอบฟัน Non - Precious (ไม่มีส่วนผสมของทอง) ซี่ละ 8,000 บาท
ครอบฟัน Palladium - Based (มีส่วนผสมของทอง 2%) ซี่ละ 13,000-15,000 บาท
ครอบฟัน High - Precious 85% 22,000 บาท
ครอบฟัน Semi - Precious (มีส่วนผสมของทอง 45%) ซี่ละ 18,000 บาท
ครอบฟัน All Ceramic ซี่ละ (ไม่มีส่วนผสมของโลหะ สีขาวเหมือนฟันทั้งซี่ เหมาะกับบริเวณที่เน้นความสวยงามมาก) 16,000-17,000 บาท
เดือยฟัน หลังจากรักษารากฟันเรียบร้อยแล้วแนะนำให้ใส่เดือยฟันก่อนการครอบฟัน เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงและทดแทนเนื้อฟันส่วนที่หายไป
เดือยฟันโลหะ/เดือยฟันสำเร็จรูป ซี่ละ 4,000 บาท
เดือยฟัน Palladium ซี่ละ 4,000-5,000 บาท
เดือยฟัน Semi - Precious ซี่ละ 6,000 บาท
รื้อครอบฟัน ซี่ละ 1,000 บาท
รื้อเดือยฟัน ซี่ละ 1,500 บาท
ซ่อมครอบฟันหรือสะพานฟัน/ยึดครอบฟันหลุด ซี่ละ 700 บาท

ติดต่อ 038-101042 หรือ 089-7336865
286/41-42 หมู่ ที่ 8 ถ.ศรีราชา-หน่องยายบู่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110